A e dini se ju si pacient keni të drejtën të kompesoheni kurdoherë që pësoni dëm fizik ose moral?

Të drejtat e pacientit

 • Çdo pacient ka të drejtën për akses në shërbimet shëndetësore sipas nevojës vetjake shëndetësore.
 • Shërbimet shëndetësore duhet të garantojnë akses të barabartë për këdo
 •  Çdo pacient ka të drejtën e një shërbimi të duhur me qëllim parandalimin e sëmundjeve.
 • Çdo pacient ka të drejtën për akses ndaj çdo lloj informacioni lidhur me gjendjen e tij shëndetësore, shërbime shëndetësore dhe për çdo kërkim shkencor apo inovacion teknologjik që mund të jetë i përdorshëm.
 • Çdo pacient ka të drejtën e konfidencialitetit të të dhënave personale.
 • Çdo pacient ka të drejtën për një shërbim shëndetsor të cilesisë së lartë bazuar në specifikimet dhe respektimit të standardeve të sakta dhe të miratuara.
 • Çdo pacient ka të drejtën për të qenë i mbrojtur nga dëmtimet dhe rreziqet e shkaktuar nga mosfunksionimi i duhur i shërbimeve shëndetësore, kequshtrimit të profesionit mjekësor dhe gabimeve, dhe të drejtën për të pasur një shërbim dhe trajtim shëndetësor që plotëson standarde të larta sigurie.
 • Çdo pacient ka te drejtë të ankohet kurdoherë që vuan një dëmtim dhe të drejtën për të marrë përgjigje apo mënyre tjetër reagimi
 • Çdo pacient ka të drejtë për të marrë kompesim të mjaftueshëm kurdoherë që pëson dëm fizik ose moral, si dhe dëm psikologjik si pasojë e një trajtimi të shërbimit shëndetësor.

Si mbrohen të drejtat e pacientit?

Në rast se mendoni që ju janë shkelur të drejtat tuaja nga institucionet publike dhe private që ofrojnë kujdes shëndetësor, secili nga ju mund t’i drejtohet:

 • Drejtorisë së Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, spitaleve rajonale apo bashkiake, përmes një kërkese apo ankese me shkrim
 • Avokatit të Popullit, përmes një ankese me shkrim
 • Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (në rast trajtimi të pabarabartë në ofrimin e kujdesit shëndetësor), përmes një ankese me shkrim
 • Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në rast se autoritetet nuk japin informacionin e kërkuar lidhur me shërbimin shëndetësor), përmes një ankesë me shkrim
 • Prokurorisë së Rrethit, duke denoncuar shkeljen
 • Gjykatës Administrative (për të kërkuar dëmshpërblim, etj), nëpërmjet një kërkesë-padie të përgatitur prej jush ose një avokati
 • Shoqatave të shoqërisë civile për të marrë këshillim ligjor apo përfaqësim ligjor

 

Kë të kontaktoni dhe si?

Institucioni i Avokatit të Popullit

 • Adresa: Blv. “Zhan D’Ark”, Nr. 2, Tiranë
 • Tel: 04 2 380 300, 04 2380 333
 • Fax: 04 2 380 315
 • E-mail: ap@avokatipopullit.gov.al

Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi

 • Adresa: Rr: “Sami Frashëri”, Nr 10 , Kati II, Tiranë
 • Tel: 355 4 243 1078
 • E-mail: info@kmd.al

Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

 • Adresa: Rr. “Abdi Toptani”, Nd. 5, Kodi postar 1001, Tiranë
 • E-mail: info@idp.al

Shoqata “Together for Life” në rast se kërkoni këshillim ligjor

 • Adresa: Rruga “Brigada VIII”, pallati jeshil Tekno-Projekt, shk 2, ap.2. Tiranë
 • Tel: 044817266
 • E_mail: info@togetherforlife.org.al

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*