Baza Ligjore

E drejta për trajtim jashtë vendit, pacientët të painformuar. MshMs asnjë informacion publik

Denisa Canameti / Shendeti.com.al E drejta për informim iu mohohet pacientëve shqiptar. Referuar pikës 3 të Kartës së të Drejtave të Pacientit, pacienti ka të drejtë të informohet. “Çdo pacient ka të drejtën për akses ndaj çdo lloj informacioni lidhur me gjendjen e tij shëndetësore, për shërbimet shëndetësore dhe mënyrën e përdorimit të tyre, si dhe për çdo kërkim shkencor apo ...

Read More »

Thirrje publike për t’iu bashkuar nismës për ndryshimin e Sistemit të Referimit për të sëmurët kronikë

Zbatimi i procedurës së referimit me qëllim marrjen e shërbimit të kujdesit shëndetësor ka krijuar një barrë shumë të madhe për të sëmurët kronikë. Në kushtet që ky grup i pacientëve ka nevojë për kujdes të specializuar në mënyrë të vazhdueshme, zbatimi i të gjitha hapave për të marrë rekomandime referuese tek mjekët specialistë ka krijuar një kalvar të gjatë ...

Read More »

Fletore e vetë-pregatitur për shënimet e glicemive

Shoqata e Diabetit shpërndan herë pas here materiale informuese, sensibilizuese dhe orjentuese për pacientët me diabet. Përveç ndërgjegjësimit në terren përmes aktiviteteve si dhe në rrjete sociale, Shoqata e Diabetit ka zyrën e saj ku mbasdite, organizon dhe konsultime falas me mjekë endokrinologë. Pacientët marrin jo vetëm njohuri dhe matje glicemie, jo vetëm konsultime, por marrin medikamente falas. Në faqen ...

Read More »

Llogaritja e lejes së lindjes mbi pagën neto

Ndryshe nga sa ka ndodhur në vitet e shkuara, pagesat për lejet e lindjes do llogariten mbi pagën neto të vitit aktual, dhe jo më mbi pagën bruto të vitit paraardhës. Zbatimi i skemës së re të pensioneve, duke nisur nga data 1 janar, përcakton edhe formulën e re që përdoret në llogaritjen e të ardhurave të barrëlindjes. Nëse më ...

Read More »

Çdo shtetas i grupmoshës 35-70 vjeç ka të drejtën e kontrollit mjekësor bazë, pa diskriminim

Denisa Canameti Shërbimi i Kontrollit Mjekësor Bazë për moshën 35 – 70 vjeç ofrohet në të gjithë Republikën e Shqipërisë, përfshirë dhe vendet e thella ku nuk është i mundur mbulimi nga një Qendër Shëndetësore. Ky shërbim ofrohet nëpërmjet mjeteve lëvizëse, ambulanca, në 35 Qendra Shëndetësore me probleme të infrastrukturës rrugore si dhe në zona të cilat bllokohen nga bora. ...

Read More »

Zotaj: Tirana, mbi 1000 pacientë me tumore të avancuara

Bisedoi: Denisa Canameti Kujdesi paliativ është kujdesi dhe vëmendja ndaj nevojave fizike, emocionale, shpirtërore e shoqërore të pacientëve me sëmundje terminale. Falë këtij shërbimi, pacienti mund të bëjë një jetë domethënëse e me dinjitet, i rrethuar nga njerëzit e dashur sa më gjatë të jetë e mundur, ndërkohë që mbahen nën kontroll dhembjet. Mjeku onkolog dhe një prej hartuesve të ...

Read More »

Kujdesi paliativ, të drejtat e pacientëve dhe shërbimet shëndetësore

“Kujdes paliativ” është tërësia e ndërhyrjeve diagnostike, terapeutike dhe psikosociale, të orientuara si ndaj pacientit, ashtu edhe familjarëve të tij, kur sëmundja dhe pacienti, për shkak të evolucionit e prognozës së saj, nuk u përgjigjen më pozitivisht ndërhyrjeve të parashikuara në trajtimin e saj. “Pacient i kujdesit paliativ” është pacienti që është prekur nga një sëmundje kronike, e cila përparon, ...

Read More »

E drejta për kujdes shëndetësor (njihni të drejtat tuaja)

Kujdes shëndetësor është tërësia e masave dhe veprimtarive të ndërmarra nga institucionet e kujdesit shëndetësor, punonjësit shëndetësor dhe shtetasit me qëllim përmirësimin e mirëqenies fizike, mendore e sociale siç përcaktohet në Kushtetutën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shërbimet e kujdesit shëndetësor janë ndërhyrjet mjekësore, për të rritur  mbrojtjen dhe trajtimin shëndetësor nëpërmjet parandalimit, diagnostikimit, masave kurative dhe rehabilituese të siguruara ...

Read More »