Baza Ligjore

E drejta për informim, e drejtë publike

E drejta e informimit në Shqipëri është një e drejtë e garantuar në Kushtetutë, neni 23/1 i saj.  Gjithsesi, ende institucionet shtetërore e shohin si kërcënim dhënien e informacionit, çka lidhet drejtpërdrejtë me transparencën dhe llogaridhënien e këtyre institucioneve për punën e tyre. Në fakt, në nenin 24 të ligjit Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit”, parashikohet se “çdo ...

Read More »

Prokurimet publike, parimet bazë dhe rëndësia e transparencës

Procesi i prokurimit publik ka një rol mjaft të rëndësishëm si mekanizmi nëpërmjet të cilit synohet mirëadministrimi i fondeve publike.  Ai kërkon përcaktimin e rregullave të posaçme për menaxhimin e fondeve shtetërore, me qëllim minimizimin e kostove të panevojshme në buxhetin e shtetit dhe përputhjen e çmimit me cilësinë e mallit, shërbimit apo punës së kërkuar. Qëllimi i Ligjit të ...

Read More »

A e dini se ju si pacient keni të drejtën të kompesoheni kurdoherë që pësoni dëm fizik ose moral?

Të drejtat e pacientit Çdo pacient ka të drejtën për akses në shërbimet shëndetësore sipas nevojës vetjake shëndetësore. Shërbimet shëndetësore duhet të garantojnë akses të barabartë për këdo  Çdo pacient ka të drejtën e një shërbimi të duhur me qëllim parandalimin e sëmundjeve. Çdo pacient ka të drejtën për akses ndaj çdo lloj informacioni lidhur me gjendjen e tij shëndetësore, ...

Read More »

E drejta për trajtim jashtë vendit, pacientët të painformuar. MshMs asnjë informacion publik

Denisa Canameti / Shendeti.com.al E drejta për informim iu mohohet pacientëve shqiptar. Referuar pikës 3 të Kartës së të Drejtave të Pacientit, pacienti ka të drejtë të informohet. “Çdo pacient ka të drejtën për akses ndaj çdo lloj informacioni lidhur me gjendjen e tij shëndetësore, për shërbimet shëndetësore dhe mënyrën e përdorimit të tyre, si dhe për çdo kërkim shkencor apo ...

Read More »

Thirrje publike për t’iu bashkuar nismës për ndryshimin e Sistemit të Referimit për të sëmurët kronikë

Zbatimi i procedurës së referimit me qëllim marrjen e shërbimit të kujdesit shëndetësor ka krijuar një barrë shumë të madhe për të sëmurët kronikë. Në kushtet që ky grup i pacientëve ka nevojë për kujdes të specializuar në mënyrë të vazhdueshme, zbatimi i të gjitha hapave për të marrë rekomandime referuese tek mjekët specialistë ka krijuar një kalvar të gjatë ...

Read More »

Fletore e vetë-pregatitur për shënimet e glicemive

Shoqata e Diabetit shpërndan herë pas here materiale informuese, sensibilizuese dhe orjentuese për pacientët me diabet. Përveç ndërgjegjësimit në terren përmes aktiviteteve si dhe në rrjete sociale, Shoqata e Diabetit ka zyrën e saj ku mbasdite, organizon dhe konsultime falas me mjekë endokrinologë. Pacientët marrin jo vetëm njohuri dhe matje glicemie, jo vetëm konsultime, por marrin medikamente falas. Në faqen ...

Read More »

Llogaritja e lejes së lindjes mbi pagën neto

Ndryshe nga sa ka ndodhur në vitet e shkuara, pagesat për lejet e lindjes do llogariten mbi pagën neto të vitit aktual, dhe jo më mbi pagën bruto të vitit paraardhës. Zbatimi i skemës së re të pensioneve, duke nisur nga data 1 janar, përcakton edhe formulën e re që përdoret në llogaritjen e të ardhurave të barrëlindjes. Nëse më ...

Read More »

Çdo shtetas i grupmoshës 35-70 vjeç ka të drejtën e kontrollit mjekësor bazë, pa diskriminim

Denisa Canameti Shërbimi i Kontrollit Mjekësor Bazë për moshën 35 – 70 vjeç ofrohet në të gjithë Republikën e Shqipërisë, përfshirë dhe vendet e thella ku nuk është i mundur mbulimi nga një Qendër Shëndetësore. Ky shërbim ofrohet nëpërmjet mjeteve lëvizëse, ambulanca, në 35 Qendra Shëndetësore me probleme të infrastrukturës rrugore si dhe në zona të cilat bllokohen nga bora. ...

Read More »