Ndani përvojën tuaj: Siguria e fëmijëve dhe e adoleshentëve në TikTok


Ne do
donim dëgjonim nga prindërit dhe mësuesit dëshirojnë ndajnë përvojën e tyre me ne për na ndihmuar një investigim ardhshëm mbi sigurinë e fëmijëve dheadoleshentëve përdorin TikTok. Shikoni poshtë për shumëinformacion se si merrni pjesë.

Gjërat kryesore duam dimë:

Çfarë hapash ndërmarin prindërit për mbrojturfëmijët e tyre dhe adoleshentët e rinj këtë platformë?
A ka patur ndonjë rast cilin fëmijët dheadoleshentët kanë qenë objekt i ngacmimeve, vjedhjes identitetit, çështjeve privatësisë, etj?
Nëse/si rreziku i mundshëm mjedisin dixhital podëmton sigurinë fizike fëmijëve tuaj?
Çfarë dinë mësuesit për rrjetin dhe si i edukojnë fëmijëtpër ?

Ne nuk do publikojmë asnjë dokument apo emër pa pëlqiminparaprak palëve dhe nuk planifikojmë përdorim shembujspecifikë, por përkundrazi tregojmë probleme përgjithshme, sistematike. Përgjigjet tuaja janë sigurta dhe koduara. Historitë tuaja do përdoren për na ndihmuar me një hetim vazhdueshëm.

Si merrni pjesë:

Për paraqitur përvojën tuaj, gjithçka duhet bëni është plotësoni këtë formular.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*