Baza Ligjore

Zotaj: Tirana, mbi 1000 pacientë me tumore të avancuara

Bisedoi: Denisa Canameti Kujdesi paliativ është kujdesi dhe vëmendja ndaj nevojave fizike, emocionale, shpirtërore e shoqërore të pacientëve me sëmundje terminale. Falë këtij shërbimi, pacienti mund të bëjë një jetë domethënëse e me dinjitet, i rrethuar nga njerëzit e dashur sa më gjatë të jetë e mundur, ndërkohë që mbahen nën kontroll dhembjet. Mjeku onkolog dhe një prej hartuesve të ...

Read More »

Kujdesi paliativ, të drejtat e pacientëve dhe shërbimet shëndetësore

“Kujdes paliativ” është tërësia e ndërhyrjeve diagnostike, terapeutike dhe psikosociale, të orientuara si ndaj pacientit, ashtu edhe familjarëve të tij, kur sëmundja dhe pacienti, për shkak të evolucionit e prognozës së saj, nuk u përgjigjen më pozitivisht ndërhyrjeve të parashikuara në trajtimin e saj. “Pacient i kujdesit paliativ” është pacienti që është prekur nga një sëmundje kronike, e cila përparon, ...

Read More »

E drejta për kujdes shëndetësor (njihni të drejtat tuaja)

Kujdes shëndetësor është tërësia e masave dhe veprimtarive të ndërmarra nga institucionet e kujdesit shëndetësor, punonjësit shëndetësor dhe shtetasit me qëllim përmirësimin e mirëqenies fizike, mendore e sociale siç përcaktohet në Kushtetutën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Shërbimet e kujdesit shëndetësor janë ndërhyrjet mjekësore, për të rritur  mbrojtjen dhe trajtimin shëndetësor nëpërmjet parandalimit, diagnostikimit, masave kurative dhe rehabilituese të siguruara ...

Read More »

Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientit

Karta e të Drejtave të Pacientit Kjo kartë është miratuar nga Ministria e Shëndetësisë me Urdhër Nr. 657, dt. 15.02.2010 1-E drejta për masat parandaluese Çdo pacient ka të drejtën e një shërbimi të duhur me qëllim parandalimin e sëmundjeve. 2-E drejta për akses Çdo pacient ka të drejtën për akses në shërbimet shëndetësore sipas nevojës vetjake shëndetësore. Shërbimet shëndetësore ...

Read More »

Të drejtat dhe përgjegjësitë e pacientit

  Shumë institucione dhe organizata evropiane kanë kontribuar në zhvillimin dhe përparimin e të drejtave të pacientëve. Termi “pacient” përdoret më shpesh kur bëhet fjalë për shëndetin. Sipas përkufizimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH)16, shëndeti kupton një gjendje të plotë fizike, mendore dhe mirëqenie sociale e jo thjesht mungesë sëmundjeje apo dobësie. Garantimi i respektimit të të drejtave të ...

Read More »