Baza Ligjore

Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientit

Karta e të Drejtave të Pacientit Kjo kartë është miratuar nga Ministria e Shëndetësisë me Urdhër Nr. 657, dt. 15.02.2010 1-E drejta për masat parandaluese Çdo pacient ka të drejtën e një shërbimi të duhur me qëllim parandalimin e sëmundjeve. 2-E drejta për akses Çdo pacient ka të drejtën për akses në shërbimet shëndetësore sipas nevojës vetjake shëndetësore. Shërbimet shëndetësore ...

Read More »

Të drejtat dhe përgjegjësitë e pacientit

  Shumë institucione dhe organizata evropiane kanë kontribuar në zhvillimin dhe përparimin e të drejtave të pacientëve. Termi “pacient” përdoret më shpesh kur bëhet fjalë për shëndetin. Sipas përkufizimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH)16, shëndeti kupton një gjendje të plotë fizike, mendore dhe mirëqenie sociale e jo thjesht mungesë sëmundjeje apo dobësie. Garantimi i respektimit të të drejtave të ...

Read More »